top of page

Terms and Conditions Of Fintelligence services

1. SIA “Fintelligence”, Reģ.Nr.40203238791, Kāpu iela 48 – 1, Jūrmala, LV-2008 (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs) nodrošina reputācijas pārbaudes IT risinājumu (turpmāk – Risinājums), kas automātiski meklē un analizē internetā pieejamo informāciju par privātpersonu vai uzņēmumu.

 

2. Risinājums atlasa tās ziņas, kas var negatīvi ietekmēt pārbaudāmās personas/uzņēmuma riska līmeni. Ziņas ir iespējams meklēt latviešu, angļu vai krievu valodās. Atrastā informācija tiek apkopota lietotāja profilā pieejamā un lejupielādējamā atskaitē (turpmāk – Atskaite) Atskaite lietotāja profilā tiek uzglabāta 24 stundas (pēc tam šī atskaite tiek dzēsta).

 

3. Risinājuma ģenerētajai atskaite ir informatīvs raksturs, Pakalpojuma sniedzējs neuzņemas atbildību par darbībām un lēmumiem, kas pieņemti uz Atskaites pamata.

 

4. Risinājuma lietotājs (turpmāk – Klients) ir atbildīgs par savu lietotāju veiktajām darbībām, kā arī lietotāju pārvaldību. Klients nedrīkst nodot citām personām Risinājuma piekļuvei nepieciešamos lietotājvārdus un paroles. Lietotāja rekvizītu nozaudēšanas gadījumā lietotāja rekvizīti tiks anulēti un to vietā - izsniegti jauni. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības bloķēt lietotāju, ja tiek identificēts, ka piekļuve Risinājumam vienlaicīgi tiek veikta no vairākiem datoriem vai dažādām IP adresēm.

 

5. Risinājuma lietošanas cenrādis ir publicēts Pakalpojuma sniedzēja mājaslapā www.fintelligence.ai (turpmāk – Vietne). Norēķini tiek veikti ar Klienta profilam pievienoto norēķinu karti. Klients lietotājs ar administratora tiesībām ir tiesīgs veikt izmaiņas, kas ir saistītas ar norēķiniem – nomainīt bankas kartes datus; piepirkt papildus izmantošanas reizes; mainīt tarifu plānu.

 

6. Liela apjoma Risinājuma izmantotājiem (piemēram – kredītiestādes) pastāv iespēja Risinājumu uzstādīt uz savā īpašumā esošajiem serveriem. Tāpat, pastāv iespēja pēc nepieciešamības papildināt Risinājuma funkcionalitāti (piemēram, ieviešot monitoringu). Šādos gadījumos tiek piemērota maksa, kuras apmērs ir atkarīgs no sarežģītības un tiek noteikts pusēm vienojoties.

 

7. Klients nav tiesīgs nodot no Atskaites iegūtos datus trešajām personām, publicēt internetā vai citā veidā publiskot bez Pakalpojuma sniedzēja rakstveida piekrišanas.

 

8. Klients, lietojot Risinājumu, apņemas ievērot normas, ko paredz Fizisko personu datu apstrādes likums, Autortiesību likums un citi normatīvie akti.

 

9. Klients nedrīkst izdarīt darbības, kas būtu vērstas pret Risinājuma un drošību. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojuma sniegšanu.

 

10. Ja Klients nepiekrīt kādam no šo noteikumu punktiem, šādā gadījumā Klientam ir aizliegts izmantot Risinājumu.

 

11. Ja Lietotājs pārkāpj šos noteikumus, Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības vienpusēji pārtraukt pakalpojuma sniegšanu.

 

12. Pakalpojuma sniedzējs patur visas mantiskās un personiskās autortiesības uz Risinājumu.

bottom of page